Dog Smile 24

An important thing that should not ignored is the wide service provided by us and the airy area, no damp. The place is sized enough to accommodate your pet.

อีกหนึ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลยก็คือ การเลือกสถานที่รับ ฝากเลี้ยงสุนัข ที่มีบริการกว้างขวาง มีพื้นที่โปร่ง ไม่อับชื้น มีบริเวณให้น้องหมาสามารถวิ่งเล่นได้อย่างดี สถานที่มีขนาดที่เพียงพอต่อการรองรับสัตว์เลี้ยงของท่าน

Posted by
admin